• Home
  • Online verkoop bij inschrijving (inschrijvingsprotocol)

Online verkoop bij inschrijving (inschrijvingsprotocol)

Een (door een notaris georganiseerde) openbare inschrijving heeft veel weg van een openbare veiling. Toch zijn er wezenlijke verschillen. Zo zal bijvoorbeeld de bieding schriftelijk plaatsvinden in plaats van mondeling en wordt er geen inzetpremie uitgeloofd. Ook is het niet mogelijk om te zien hoevaak er is geboden, door hoeveel verschillende partijen er is geboden en wat de hoogte is van het hoogste bod. Maar hoe gaat een openbare inschrijving nu in zijn werk?

Hoe werkt het?

Wie geïnteresseerd is in een te koop aangeboden object moet zijn bod schriftelijk uitbrengen. In beginsel kan dat alleen met behulp van de digitale inschrijvingstool van BOG Auctions. Kopers kunnen op deze manier een bod uitbrengen op de getoonde inschrijving. Voordat men echter een bod kan uitbrengen zal de bieder een gelegaliseerd account moeten hebben.

De Verkoper heeft voorafgaand aan de inschrijving een termijn doorgegeven wanneer de inschrijvingen binnen moeten zijn gekomen. Nadat de uiterlijke datum en tijd zijn verstreken is het niet meer mogelijk om biedingen te plaatsen en is de inschrijving gesloten.

Registreren en legaliseren

Voor het registreren dient u eerst een account aan te maken op deze website (zie rechtsboven in deze pagina). Zodra het account is aangemaakt kunt u meekijken, echter nog geen biedingen plaatsen.

Om uw registratie volledig te maken opdat u kunt deelnemen aan de verkoop dient u een registratieverklaring in te vullen, en deze te laten legaliseren door een notaris. Op deze wijze wordt u/uw organisatie gekoppeld aan het door u aangemaakte account.

Deze legalisatie kan door alle notarissen in Nederland worden gedaan, soms tegen een (kleine) vergoeding. Klik hier voor een overzicht met notarissen waar u zich gratis kunt laten legaliseren voor dit platform.

Indien u zich voor een andere veiling op dit platform reeds heeft gelegaliseerd, dan hoeft dit niet nogmaals.Algemene en bijzondere voorwaarden

Op een openbare inschrijving zijn doorgaans de Algemene voorwaarden van toepassing. Deze zien onder andere toe op de procedure en de betaling van de koopprijs. Waar een Verkoper wil afwijken van deze algemene voorwaarden, kunnen bijzondere voorwaarden worden vastgelegd. Het is als geïnteresseerde van groot belang vooraf kennis te nemen van de algemene en de bijzondere voorwaarden. Raadpleeg in geval van twijfel over de inhoud daarvan de veilingnotaris.
Bij het uitbrengen van een schriftelijke bieding dient een bieder de voor deze verkoop geldende voorwaarden te accepteren, zoals vermeld bij de 'veilinginformatie'. Zonder dit te accepteren is inschrijven niet mogelijk.

Biedingen

Normaliter dient elk bod onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud te zijn. Is daar niet aan voldaan, dan is het bod zondermeer ongeldig. Het kan echter zijn dat een Verkoper extra voorwaarden vanuit de koper accepteert. Dit kan bijvoorbeeld een financieringsvoorbehoud of bouwkundige rapport zijn.

Essentieel bij de inschrijvingsprocedure is ook dat elke gegadigde "het achterste van zijn tong" laat zien. Een bod als "€ 100,00 boven de hoogste van de andere biedingen" is dus geen geldig bod. Om dezelfde reden is het niet mogelijk om het bod achteraf te verhogen. Anders dan bij een veiling, waar zowel de ondergrens (de inzetsom) als de bovengrens (het bedrag waarvoor aangehangen wordt) bekend zijn, ontbreekt bij een openbare inschrijving meestal een indicatie van de verlangde koopsom. De Verkoper heeft echter de mogelijkheid vooraf aan te geven dat biedingen beneden een bepaalde prijs niet zullen worden aanvaard. Hij kan ook een richtprijs noemen. Dit zal worden vermeld bij de ‘veilinginformatie’.

Anders dan bij een veiling worden de bijkomende kosten zoals vermeld op de veilinginformatie-pagina niet opgeteld bij de bieding. Hou hier rekening mee bij het uitbrengen van een bieding.

De uitgebrachte biedingen zijn niet zichtbaar op de website. Het is ook mogelijk om meerdere biedingen doen op een object, bijvoorbeeld een bieding met ontbindende voorwaarden (indien de verkoper hiermee akkoord gaat).
Een bieder ontvangt van elke geplaatste bieding een bevestiging per mail.

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat een bod voortijdig bekend wordt (en een andere gegadigde nog een hoger bod kan uitbrengen), zijn de biedingen tijdens de inschrijvingsperiode ook niet zichtbaar voor de notaris en/of opdrachtgever.

Beraad en gunning

Na afloop van de inschrijving heeft de Verkoper de gelegenheid om zich op de biedingen te beraden. De termijn van beraad staat beschreven in de voorwaarden. Verkoper kan beslissen te gunnen aan de hoogste bieder, maar kan ook gunnen aan een lagere bieder. Reden hiervoor kan zijn dat de onderliggende bieder zonder enige voorbehouden heeft ingeschreven, in tegenstelling tot de hoogste bieder. Wie niet het hoogste bod heeft uitgebracht, valt dus niet per definitie buiten de prijzen. Iedere bieder blijft aan zijn bod gehouden, totdat de termijn van beraad is geëindigd. Of er wel of niet wordt gegund, wordt door de notaris geconstateerd in een zogenaamde 'akte van gunning'. Na het sluiten van de verkoop bij inschrijving worden bieders per e-mail op de hoogte gebracht of zij al dan niet een inschrijving gewonnen hebben.

Bieder voor een ander / akte de command

Tenzij in de voorwaarden anders is voorgeschreven kan een bieder, ook zonder dat hij zich dit uitdrukkelijk heeft voorbehouden, verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens een ander (of "een nader te noemen meester"). Deze verklaring dient binnen een bepaalde (uit de algemene of bijzondere voorwaarden blijkende) termijn door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van de inschrijving of uit een daarna door de notaris opgemaakte akte, de zogenaamde "akte de command". Hierdoor treedt de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de verkoop bij inschrijving, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht.
Mocht een akte te command niet mogelijk zijn dan zal er worden gekeken naar de gegevens op de registratieverklaring waarmee een bieder zich heeft laten legaliseren.

Informatie-en identificatieplicht & waarborgsom

De inschrijver dient zich tegenover de notaris met een geldig legitimatiebewijs te kunnen identificeren en kan door de notaris verzocht worden al die informatie te verstrekken die nodig is om te kunnen nagaan of aan de financiële verplichtingen ingevolge de verkoop bij inschrijving kan worden voldaan.Komt u er onverhoopt toch niet uit? Bekijk dan de pagina met veelgestelde vragen of neem contact met ons op.