• Home
  • Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden

Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden

BOG Auctions is een onafhankelijk platform voor de organisatie van executieveilingen van vastgoed via internet. Dit platform is ontwikkeld door BVA Auctions, in samenwerking met een aantal notarissen die veelvuldig vastgoed veilen. Een onafhankelijke stichting houdt toezicht op het platform.

De Stichting heeft als doelomschrijving: "Het waarborgen van onafhankelijke veilingen en het behartigen van de belangen van bij veiling betrokken partijen, alsmede het (doen) ontwikkelen van voor veilingen relevante (technische) systemen en documentatie."
Hierin komen 2 belangrijke kenmerken van het doel van de Stichting tot uitdrukking:

1. het moet gaan om onafhankelijke veilingen; en
2. de belangen van alle bij de veiling betrokken partijen moeten worden behartigd.

Het bestuur van de Stichting bestaat thans geheel uit notarissen. De statuten van de Stichting vereisen dat de voorzitter van het bestuur altijd een notaris moet zijn. De notarissen van het bestuur c.q. het bestuur, zullen er derhalve op (blijven) toezien dat de doelstellingen van de Stichting, te weten: toezicht op de onafhankelijkheid en kwaliteit van het platform, gewaarborgd blijven.

De onafhankelijkheid van de veiling en mede daarmee het behartigen van alle betrokken belangen gericht op het gebied van het veilen van vastgoed is waar dit platform zich onderscheidt van de overige bestaande veilingen. Dit wordt onder meer gewaarborgd door erop toe te zien dat de veiling aan een zo breed mogelijk publiek bekend wordt gemaakt en de potentiële kopers van zoveel mogelijk informatie over het te veilen object worden voorzien. Doordat geveild wordt via internet wordt de executieveiling en de informatie daarover toegankelijker en transparanter. De internetveiling kan nieuwe kopers aantrekken en biedt veel meer dan bij de huidige aanpak mogelijkheden om potentiële kopers van alle informatie te voorzien. Zo is bijvoorbeeld op de site eenvoudig terug te lezen welke additionele kosten nog voor rekening van de koper komen en wordt bij het uitbrengen van elke nieuwe bieding een deel van die kosten via een ingebouwde rekenmodule steeds direct vermeld.

De Stichting kan ook het initiatief nemen tot het doorvoeren van wijzigingen. Als vanuit het notariaat wordt geconstateerd dat er wijzigingen nodig zijn, bijvoorbeeld als gevolg van wetswijzigingen, dan kan de Stichting initiëren dat deze wijzigingen ook doorgevoerd worden in het uitvoerend beleid van het platform.

Om de onafhankelijkheid te waarborgen is het aandeel van de Stichting een winstrechtloos aandeel. Dat wil zeggen dat de stichting niet mee deelt in eventuele winst van de B.V.. Dat is ook niet nodig aangezien de stichting geen winstgericht streven heeft, maar juist een toezichthoudend streven. Het waarborgen van kwaliteit en regelgeving, van transparantie en eenvormigheid.

Voorzitter stichting
Mw. mr. Monique Laenen
Notaris / Partner
DLA Piper Nederland N.V.
e-mail: monique.laenen@dlapiper.com